Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
bagatelka
5996 76c0 420
Reposted fromhippocampvs hippocampvs viaikari ikari
bagatelka
4270 e097 420
Reposted fromjaslodka jaslodka viaikari ikari
bagatelka
4805 14a1 420
Reposted fromkjuik kjuik viaikari ikari
bagatelka
bagatelka
0441 5f1a 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaikari ikari
bagatelka
9913 b676 420
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaikari ikari
bagatelka
9992 b79b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajessamine jessamine
bagatelka
8195 1482 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
bagatelka
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
bagatelka
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromroxanne roxanne viamaybeyou maybeyou
bagatelka
bagatelka
0785 613f 420
Reposted frompalell palell viadefinition-of-sex definition-of-sex
7104 617f 420
Reposted fromvianne vianne viacoffee coffee
bagatelka
9445 3203 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaikari ikari
bagatelka
Reposted frommesoup mesoup viaikari ikari
bagatelka
Reposted fromtgs tgs viatomash tomash
bagatelka
2940 ed53
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viatomash tomash
bagatelka
5583 61fa 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viamaybeyou maybeyou
bagatelka
4882 4e6b 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viajessamine jessamine
bagatelka
Reposted fromdepobru depobru viaowls owls
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl