Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
bagatelka

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaikari ikari
bagatelka
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromsafeway safeway viapapieroski papieroski
bagatelka
2459 94ea 420
Reposted fromtichga tichga viajessamine jessamine
bagatelka
Reposted fromweightless weightless viamaybeyou maybeyou
bagatelka
9757 67ac 420
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viajessamine jessamine
bagatelka
5666 6a38 420
Reposted fromfungi fungi viaikari ikari
bagatelka
0363 ed32 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
bagatelka
6248 3656 420
Reposted fromsoSad soSad viasavor savor
1999 7c97 420

africant:

me everyday.

Reposted frompredictableannie predictableannie viasavor savor
bagatelka
bagatelka
6035 983c 420
Reposted frompulperybka pulperybka viasavor savor
bagatelka
Reposted fromkoshers koshers viasavor savor
bagatelka
1191 0ab5 420
Reposted fromrisikogruppe risikogruppe viasavor savor
1970 e0ed 420
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viapapieroski papieroski
bagatelka
3493 1db3 420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaMissySleepy MissySleepy
bagatelka
bagatelka
bagatelka
Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasavor savor
bagatelka
3252 b60f 420
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl