Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5229 7573 420

Monty Python does it again. 1983, folks. 1983.

Reposted fromnymph nymph viakatt katt
bagatelka
bagatelka
Reposted frommicrowalrus microwalrus viaikari ikari
bagatelka
2798 e9a6 420

Donald’s Diary (1954) (x)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaikari ikari
bagatelka
2086 4585 420
Reposted fromdouble double viasavor savor
0536 36c5 420

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viasavor savor
bagatelka
7991 8850
można?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasavor savor
bagatelka
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz viasavor savor
bagatelka
9053 ecc7 420
Reposted fromkurorori kurorori viasavor savor
bagatelka
bagatelka
1728 3326
Reposted fromVegelus Vegelus viaikari ikari
bagatelka

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaikari ikari
bagatelka
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromsafeway safeway viapapieroski papieroski
bagatelka
2459 94ea 420
Reposted fromtichga tichga viajessamine jessamine
bagatelka
Reposted fromweightless weightless viamaybeyou maybeyou
bagatelka
9757 67ac 420
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viajessamine jessamine
bagatelka
5666 6a38 420
Reposted fromfungi fungi viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl